جزیره زبان منوچهرزاده|محصولات||دوره مکالمه به زبان 504

دوره مکالمه به زبان 504دوره مکالمه به زبان 504                        

                              
پیش نیاز: دوره ی ضروری
در این دوره از دو تکنیک رمزگذاری و مکالمه برای یادگیری معنی و کاربرد یک لغت در جمله استفاده شده است و بعد از این دوره نه تنها زبان‌آموزان معنی 504 لغت کتاب معروف "504 لغت کاملاً ضروری" را یاد می‌گیرند بلکه می‌توانند از آنها در صحبت‌هایشان استفاده کنند.

آشنایی با تکنیک رمزگذاری:

در این تکنیک سعی می‌شود که با پیدا کردن لغاتی هم وزن یا هم آوای لغات انگلیسی در زبان فارسی، کد مناسبی برای به خاطر سپاری لغات گذاشته شود.

مثال: نارنگی می‌شود Tangerine

مثال: کلی فروشی می‌شود Wholesale

مثال: گلابی می‌شود Pear

آشنایی با تکنیک مکالمه به زبان 504

در این تکنیک برای هر 12 لغت کتاب 504 یک مکالمه ساخته شده است و در مجموع 42 مکالمه ساخته شده است که مانند کلاس‌های معمولی این مکالمات در کلاس پخش می‌شوند و روی هر جمله چندین جمله ساخته می‌شود. به این ترتیب نه تنها با معنی کلمات آشنا می‌شوید بلکه با نقش آنها در جمله و طریقۀ به خاطر سپاری آنها نیز آشنا خواهید شد.