جزیره زبان منوچهرزاده|محصولات||دوره مکالمات حرفه‌ای 2

دوره مکالمات حرفه‌ای 2دوره حرفه‌ای 2                                                         Professional 2

پیش نیاز: دوره ی ضروری، دوره ی پیشرفته، حرفه ای 1
در این دورۀ ده جلسه‌ای با طریقۀ عقد یک قرارداد تجاری آشنا می‌شوید و متوجه می‌شوید که چگونه می‌توانید دوستان خود را به یک گردهمایی یا مهمانی دعوت کنید و چگونه می‌توانید دعوت آن‌ها را رد و یا قبول کنید.

در کنار فعالیت‌های رایج کلاس بحث راجع به فیلم‌های مختلف ادامه خواهد یافت که این موضوع بسیار به کامل شدن قدرت شنوایی و صحبت کردن شما کمک خواهد کرد.