چنانچه قبلاً از محصولات جزیرۀ زبان استفاده نموده‌اید جهت دریافت کد عضویت باشگاه مشتریان با موسسه تماس بگیرید.